Avís Legal - Política de Privacitat
Aquest site es propietat de ASEGER ADVOCATS, S.L., amb domicili social a Rambla Catalunya, 77 2n 1a (08007), província de Barcelona, Espanya; amb CIF número B-61000188 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, secció: general, full: B144545, Volum: 28962, foli: 108.

Asegeradvocats.com és un lloc web que ofereix, als usuaris d'Internet, l'accés a informació, a través de la totalitat de les pàgines que l'integren, accés a continguts i notícies directament en les seves pàgines o mitjançant enllaços a altres adreces d'accés lliure en la xarxa.

La utilització d'aquest lloc està subjecta a les següents condicions d'ús. Preguem les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web, al que es té accés a través de la pàgina web www.asegeradvocats.com propietat de ASEGER ADVOCATS, S.L., i utilitzar els materials en ell continguts implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.
1.- Condicions d'ús
1.a.- Aquest lloc web conté materials preparats ASEGER ADVOCATS, S.L., amb fins únicament informatius. L'usuari deu tenir en compte que els materials poguessin no arribar a reflectir l'estat més recent sobre els temes analitzats. Els materials informatius en ella continguts poden ésser modificats, ampliats, reduïts, actualitzats o eliminats sense notificació prèvia.

1.b.- L'accés als materials continguts en aquest lloc web no pretenen reemplaçar ni substituir cap relació entre els professionals de ASEGER ADVOCATS, S.L., i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no deu actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

1.c.- Els enllaços (links) que pugui contenir aquest lloc web i que redireccionen a l'usuari a altres llocs web gestionats per tercers, en els que ASEGER ADVOCATS, S.L., no exerceix cap tipus de control; ASEGER ADVOCATS, S.L., no respon ni dels continguts ni de l'estat dels llocs ni recomana o aprova els seus continguts.
2.- Limitació de responsabilitat
2.a.- L'usuari que utilitzi aquest lloc web, el fa pel seu propi compte i risc. ASEGER ADVOCATS, S.L., els seus socis, col·laboradors, no es responsabilitzen dels errors o omissions dels continguts d'aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

2.b.- ASEGER ADVOCATS, S.L., no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar mals o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, ASEGER ADVOCATS, S.L., no respon pels danys i perjudicis que es poguessin derivar d'interferències omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ASEGER ADVOCATS, S.L., de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de mals que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ASEGER ADVOCATS, S.L.
3.- Drets de Propietat Intel·lectual
3.a.- La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de ASEGER ADVOCATS, S.L., o, si escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web deu respectar.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de ASEGER ADVOCATS, S.L., estan protegits per Llei.

3.b.- L'usuari reconeix que els drets de propietat intel·lectual sobre les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ASEGER ADVOCATS, S.L., tret que en les mateixes s'indiqui titularitat distinta. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de ASEGER ADVOCATS, S.L., o del titular dels mateixos. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si intervé l'autorització expressa de ASEGER ADVOCATS, S.L., i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de ASEGER ADVOCATS, S.L., dels indicats drets de propietat intel·lectual.
4.- Protecció de dades
4.a.- Conforme al previst a la Llei Orgànica 15/1999, l'usuari d'aquest lloc web queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents en ASEGER ADVOCATS, S.L., i consenteix que ASEGER ADVOCATS, S.L., porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s'expressen en les presents condicions o es derivin de les mateixes, amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva total cancel·lació. Així mateix ASEGER ADVOCATS, S.L., queda autoritzada a utilitzar tals dades per a finalitats comercials, sent els seus destinataris els serveis comercials i tècnics de ASEGER ADVOCATS, S.L., i podent enviar a l'usuari informacions comercials dels seus productes i serveis. L'usuari també accepta que les seves dades puguin ser cedides a altres entitats del grup ASEGER ADVOCATS, S.L., a societats participades o a altres amb les quals ASEGER ADVOCATS, S.L., subscrigui acords de col·laboració amb finalitats comercials amb la finalitat de tenir informat a l'usuari dels béns o serveis que es comercialitzin, acceptant l'usuari la recepció d'informació per part d'aquestes sobre qualssevol béns o serveis que comercialitzin directa o indirectament, en el moment present o en el futur.

4.b.- En tot cas, l'usuari tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal inclosos en els fitxers automatitzats i, si escau, a rectificar i cancel·lar tals dades, en la forma prevista en l'esmentada llei. El departament responsable del fitxer serà el de Sistemes d'Informació de ASEGER ADVOCATS, S.L.. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: ASEGER ADVOCATS, S.L., Rambla Catalunya,77 2n 1a 08007 de Barcelona (Espanya). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

4.c.- ASEGER ADVOCATS, S.L., guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. ASEGER ADVOCATS, S.L., complirà aquests deures d'acord amb l'establert per la normativa aplicable.