NOSALTRES
ASSESSORIA
El nostre equip de professionals experts en l’assessorament fiscal, comptable i laboral, ofereix un servei integral als nostres clients que permet aportar una solució personalitzada en cada cas.
:: La nostra activitat engloba les següents actuacions:
ÁMBIT FISCAL
01.
Assessorament fiscal per a persones i empreses
02.
Anàlisi i planificació de l’impacte fiscal de les novetats legislatives
03.
Assessorament en matèria de fiscalitat internacional
04.
Presentació i liquidació d’impostos directes i indirectes
05.
Representació davant la Inspecció de Tributs.
06.
Assessorament fiscal per a persones i empreses no residents
07.
Planificació fiscal de la successió patrimonial i/o empresarial
ÁMBIT COMPTABLE
01.
Elaboració d’estats financers
02.
Confecció de la comptabilitat de societats, empresaris i professionals
03.
Confecció i legalització de llibres contables
04.
Confecció i presentació de comptes anuals, Memòries i Informe de Gestió
05.
Control pressupostari
06.
Control dels marges comercials i d’explotació
ÁMBIT LABORAL
01.
Confecció i presentació de contractes de treball
02.
Preparació de fulles de salari
03.
Preparació de butlletins de cotització a la Seguritat Social
04.
Assessorament en matèria de contractació laboral i bonificacions
05.
Tramitació i seguiment de Incapacitat Laboral Transitòria
06.
Tramitació d’altes i baixes a la Seguretat Social en tots els règims
07.
Assessorament i sol·licitud de pensions d’invalidesa, jubilació, viudetat i orfandat
08.
Planificació en política salarial
09.
Assessorament a ciutadans europeus en matèria de Seguretat Social